โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมืออาชีพด้านคอมพิวเตอร์ IC3