โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมืออาชีพด้านสารสนเทศ