นโยบายการให้บริการงานด้านการซ่อมบำรุง

 

1. การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะเครื่องครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือเครื่องที่

   นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

2. ผู้ขอใช้บริการต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีปัญหามาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค ณ จุด

    ให้บริการ 

3. เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามลำดับที่ได้รับแจ้งปัญหา 

4. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ใดเสียหาย ผู้แจ้ง/หน่วยงานจะ ต้องจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์

    ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง

 

ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าแจ้งขอใช้บริการและดูลำดับการให้บริการได้ที่ 

www.rmuti.ac.th/network/comservice