การบริการ

เกี่ยวกับ

พ.ศ. 2549 ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างภายในประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ซึ่งมีนายประกาย นาดี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ โดยมี 3 แผนกงานภายในฝ่ายประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์, แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน โดยจากเดิมชื่อ “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” เปลี่ยนเป็น “งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” และจากเดิมแผนกงานที่อยู่ภายในประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย และแผนกงานอีเลริ์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษาโดยได้รวมแผนกงานเดิม คือ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษาเข้าด้วยกัน
สถานที่ตั้งของแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ เดิมอยู่ที่อาคาร 34 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปี 2550 ย้ายแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นางปวีนา นาดี
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวอาภาพร สุประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเชิดชัย คนรู้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 2881,2886