รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
170314679
แชร์ปริ้นเตอร์...
รัตนา
กองบริหารงานบุคคล
2691
2017-03-14
เชิดชัย
170309678
-ซ่อมคอมพิวเตอร์ ความละเอียดต่ำ -ย้ายโทรศัพท์ -เเชร์เครื่องปริ้น ...
ปรียา
กองกลาง
2243
2017-03-09
170307677
ลิงค์นี้ http://guidance.rmuti.ac.th/ ขึ้นข้อความว่า An internal server error occurred. ...
สมพร
กองพัฒนานักศึกษา
2361
2017-03-07
พลากร
170307676
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ขอความอนุเคราะห์ จนท IT ตรวจสอบเคร...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2017-03-07
พลากร
170306675
คอมพิวเตอร์ PC ห้องสำนักงาน ติดไวรัส เครื่องค้าง มี pop up ต่างๆ ขึ้นมากมาย...
ภัทรศรี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
879567905
2017-03-06
170301674
เครื่องช้า เช๊กระบบ...
กิตติ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
934200428
2017-03-01
เชิดชัย
170228673
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อการสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องถ่...
สกุณา
กองคลัง
2161
2017-02-28
พลากร
170228672
ลง windows 10 + office 2010...
กัลยาลักษณ์
กองกลาง
2030
2017-02-28
เชิดชัย
170228671
ลงโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต...
กัญญารัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
866483789
2017-02-28
เชิดชัย
170227670
ลงลายเส้น Antivirus...
เอมอัจฉริยา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2758
2017-02-27
เชิดชัย
170227669
ลง windows และ Microsoft office ...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2017-02-27
เชิดชัย
170227668
คอมพิวเตอร์ pc เปิดไม่ติด...
อัจฉรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2891
2017-02-27
เชิดชัย
170224667
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ...
ทิพย์วรรณ
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3552
2017-02-24
พลากร
170224666
เครื่องปริ้นไม่ได้ ...
ศุภจิรา
กองคลัง
2280
2017-02-24
เชิดชัย
170223665
ลง window ใหม่...
กรกนก
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
885373170
2017-02-23
เชิดชัย
170223664
ลงโปรแกรมใหม่...
บุญชัย
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
891895473
2017-02-23
เชิดชัย
170217663
window ไม่รัน จอดำ code errer...
วัฒนศักดิ์
กองพัฒนานักศึกษา
2352
2017-02-17
เชิดชัย
170217662
ลงวินโดวส์...
ปิยะดา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5018
2017-02-17
เชิดชัย
170216661
เข้าใช้งานวินโดว์ไม่ได้ หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน รหัสเข้าเครื่อง jane...
ยุพิน
กองนโยบายและแผน
2460
2017-02-16
เชิดชัย
170210660
ต่อระบบไวไฟไม่ได้ , เล่นสามมิติไม่ได้ และบางครั้งเข้าเน็ตมหาวิทยาลัย...
ศิรินภา
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
862509508
2017-02-10
เชิดชัย


Total 1191 Record : 60 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]